Plan Elastyczny

O produkcie

Plan Elastyczny to ubezpieczenie, które łączy w sobie ochronę życia i zdrowia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z możliwością inwestowania pieniędzy. Przeznaczone jest dla osób zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową oraz długoterminowym inwestowaniem w UFK (minimum 10 lat).

To elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz dopasować swoją polisę do zmieniających się potrzeb w zakresie zabezpieczenia finansowego.

Nasi przedstawiciele pomogą Ci stworzyć Twój Plan Elastyczny tak, abyś mógł maksymalnie wykorzystać jego elastyczną konstrukcję.

Twoje korzyści:

 • sam decydujesz jak długo trwa ochrona i jak szeroki jest jej zakres,
 • dostosowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej,
 • zapewniasz bliskim wypłatę środków na wypadek, gdy Ciebie zabraknie,
 • zapewniasz sobie świadczenia na wypadek niespodziewanych zdarzeń życiowych
  (np. poważna choroba, pobyt w szpitalu),
 • otrzymujesz dostęp do szerokiego zakresu usług assistance (AXA24),
 • w ramach jednej polisy możesz chronić życie i zdrowie oraz inwestować wpłacaną składkę,
 • masz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK,
 • sam określasz sposób, w jaki chcesz budować swój kapitał,
 • obserwujesz stan swoich inwestycji dzięki dostępowi do konta on-line.

Interesująca oferta? skontaktuj się z nami. 

 

Inwestowanie środków

Plan Elastyczny to ubezpieczenie ochronne z możliwością inwestowania pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Wybierając go miej na uwadze Twoje cele w dłuższym, min. 10-letnim horyzoncie czasowym. Pamiętaj, że określony horyzont inwestycyjny produktu wiąże się z pewnymi zasadami:

 • ubezpieczenie nie działa jak konto oszczędnościowe czy lokata i wymaga regularnych wpłat;
 • jeśli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej niż przed upływem rekomendowanego czasu trwania inwestycji, musisz liczyć się z utratą części środków z tytułu opłat (sprawdź w Tabeli Opłat i Limitów , którą otrzymałeś w momencie podpisywania umowy).

W ramach Planu Elastycznego otrzymujesz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK. Sam ustalasz optymalną dla Ciebie strategię inwestycyjną, a do wyboru masz:

 • 4 gotowe rozwiązania portfelowe o różnym poziomie ryzyka,
 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI),
 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Dzięki dostępowi do konta on-line:

 • na bieżąco zarządzasz środkami wpłacanymi do AXA i za pośrednictwem konta składasz dyspozycje alokacji i konwersji,
 • śledzisz historie wykonywanych operacji i złożonych zleceń,
 • masz podgląd do informacji o sumie ubezpieczenia, wysokości składki i częstotliwości opłacania składek,
 • monitorujesz sumę wpłacanych składek,
 • zmieniasz lub ustanawiasz nowych uposażonych,
 • komunikujesz się z AXA.

Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego. Klient AXA musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny (OWU) oraz w regulaminach funduszy. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU.

 

Umowy dodatkowe

Umowa dodatkowa jest rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia wynikającego z umowy głównej. Korzystając z niej możesz dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

Umowy dodatkowe do Planu Elastycznego obejmują m.in. następujące zdarzenia:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważny trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobyt w szpitalu,
 • operacja medyczna,
 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.

Możesz również skorzystać z Drugiej Opinii Medycznej, dzięki której ekspert medyczny zweryfikuje Twoją diagnozę, a AXA za pośrednictwem partnera medycznego zapewni Ci pomoc w planowaniu lub w organizacji zaleconego leczenia.